Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Nowe zasady gospodarki odpadami
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion
Złota @ 2011
21 sierpnia 2017
poniedziałek
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Gminny portal mapowy
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Monitor Polski - Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
ePUAP
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Wrota Podkarpackie
Powiat Kolbuszowski
Fundacja i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Mikroporady.pl - Informacje dla przedsiębiorców
Baza Dobrych Praktyk - Gmina Majdan Królewski
WKU Mielec
Aktualności
 
2013-05-16
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Majdan Królewski

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego. Zasady przyznania dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) oraz w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowanego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891 z dnia 18 listopada 2003r.)

 

1. Konkurs obejmuje organizację wypoczynku letniego:

 

 

Lp.

 

 

 

 

Nazwa zadania publicznego

 

Kwota dotacji

 

Termin realizacji

 

Termin składania wniosków

 

 

1

 

 

 

 

 

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Majdan Królewski z uwzględnieniem programu profilaktycznego, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

 

 

10.000 zł

 

 

od

30.06.2013

do

31.08.2013

 

 

10.06.2013 r.

 

 

2. W roku 2012 była udzielona dotacja na realizację zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi kwocie 10,000 złotych brutto.

 

3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13.06.2013 r.

 

4.Tryb składania ofert:

1) oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim ul. Rynek 1A pok. 208 II piętro do dnia 10.06.2013 r. godz.14.30

2) poszczególne podmioty mogą złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie.

3) w otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

4) ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć na druku ofertowym, załącznik Nr 2.

5) oferta będzie oceniana pod względem spełniania wymogów formalnych i merytorycznych.

6) oferta niespełniająca wymagań podlega odrzuceniu, o czym Wójt zawiadamia pisemnie wnioskodawcę.

7) Wójt Gminy dopuszcza możliwość wprowadzania korekt w ofercie w przypadku, gdy kwota przyznanego dofinansowania jest mniejsza niż wnioskowana lub, gdy w ofercie wystąpiły błędy, w terminie 3 dni od wskazania uchybień.

5. Oferta musi spełniać wymogi formalne:

1. Oferta została złożona terminowo, w odpowiednim miejscu i formie

2. Koperta opatrzona jest dopiskiem tytułu i numeru zadania publicznego oraz pieczęcią stowarzyszenia/ jednostki organizacyjnej,

3. Oferta jest wypełniona prawidłowo (wypełnione wszystkie rubryki + opis budżetu bez błędów merytorycznych i rachunkowych)

4. Oferta jest opatrzona we właściwych punktach podpisami osób prawnie upoważnionych oraz pieczęciami oferenta,

5. Do oferty należy dołączyć załączniki:

 • Aktualny odpis z rejestru, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych,
 • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (dla organizacji działających powyżej jednego roku),
 • Status potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym, oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kadry,
 • Deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania ( zgodnie z Ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, art.7,,działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie na podstawie stosunku prawnego usług, za które organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 prowadzące tę działalność nie pobierają wynagrodzenia’’

Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

6. Kryteria merytoryczne oferty:

1. Jakość przygotowanego projektu:

 • Zrozumiałość i przejrzystość
 • Kwalifikacje osób realizujących działania
 • Kompletność opisu działań
 • Rezultaty i spodziewane efekty realizacji zadania
 • Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
 • Maksymalna efektywność wykorzystania środków

2. Możliwość realizacji zadania przez organizację

3. Przewidywana liczba osób objętych programem

4. Zakładani partnerzy

7. Dotacje nie będą udzielane na:

 • Remonty
 • Zadania i zakupy inwestycyjne
 • Zakup lokali, budynków, gruntów
 • Pokrycie deficytu przedsięwzięć zrealizowanych w latach poprzednich
 • Udzielenie pomocy osobom fizycznym i prawnym
 • Wyjazdy zagraniczne
 • Działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 • Działalność polityczną, wyznaniową itp.
 • Podróże służbowe i inne wyjazdy kadry, niezwiązane bezpośrednio z realizacją projektu.

8. Koszty kwalifikowane:

W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane. Aby koszty mogły być uznane za kwalifikowane:

 • Muszą stanowić koszty rzeczywiście niezbędne do zrealizowania projektu (przede wszystkim koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia, biletów wstępu, przejazdów, związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych i sportowych,
 • Muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający ocenę realizacji projektu pod względem rzeczowym i finansowym,

1.Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najbardziej potrzebujących, wielodzietnych, najbiedniejszych, żyjących w najbliższym otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu oraz w rodzinach dotkniętych wykluczeniem społecznym.

9. Informacje dodatkowe:

1. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim, II piętro, pok. 208, tel. 015 847 10 74 wew. 56, osoba odpowiedzialna Katarzyna Obara,

2. Formularze ofert dostępne są w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewski, pok.206 A, oraz na stronie internetowej: www.majdankrolewski.pl

3. Decyzję o wyborze ofert, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim podejmuje Wójt Gminy Majdan Królewski w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej,

4. Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotację i kwot przyznanych na realizacje tych zadań zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Majdan Królewski.

FORMULARZ OFERTY [POBIERZ]

Wójt - Jerzy Wilk

BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Baza firm
Mapa dojazdu
Galeria zdjęć
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Majdanie Królewskim
Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim - strona internetowa
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
KRUS Tarnobrzeg
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Siedlisko
Swiss Contribution
roefs
OSP Majdan Królewski
Portal Organizacji Pozarządowych
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Gmina Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie
tel.: 15 847 10 73 lub 15 847 10 74, fax: 15 847 18 90, email: sekretariat@majdankrolewski.pl
NIP: 814-15-87-980, Regon: 830409695
©Urząd Gminy Majdan Królewski
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI